Oroscopo

5 MIN

L’oroscopo di Mary the Gipsy

Ariete

Stai a mett a coce nu sacc r’ robba ariè, chi cucina cu la fam s’ fa na panza tanta, ma po’ quan s’assetta n’z magna chiù nu cazz. N’ mannass sprecat tanta robba buona ropp tutt stì sacrific, che sul tu l’ saj quant ci si miss a accroccà tutt cos.

AMORE: cacche penzier

DENARO: si vist tiemp peggior

FORTUNA: C’adda pruvà

Toro

Stai semp a borbottà, cheppalle torè. Si nu poc tropp gelus, t’ fai nu sacc r’ pipp mental, stai a uardà agliatia. Ma che t’ ne fott, tant chella gent s’ fa la vita sia gliu stess. Penza a organizzà na bella pasquetta, adda staccà le cervella

AMORE: Si tropp gelus

DENARO: penza a st’estate

FORTUNA: N’t vo verè

Gemelli

Quanta cose vuless fa eh, stai semp a penzà a mill cazz e mazz. Caccosarella l’adda lassà perd che sennò fai sul uaj. E’ gliu tiemp r’ t’assettà e capì che cazz vuò fa. Nisciun t’ batt le man se t’ mitt a 90 gradi, anzi, t’ po’ fa sul pegg mal

AMORE: vabbuon

DENARO: Che cazz stai a stipà?

FORTUNA: Ne vuò troppa

Cancro

L’estate è gliu tiemp tie cancrè, t’adda piglia nu pai r’ settiman pe mitt gliu cul ammoll. E magnatela caccusarella, che la vita è una sola. Pur se tiè gliu mal r’ stommc, chell n’n è gli companatic, so le cervella. Vatt a piglià nu gelatin e n’c penzass

AMORE: mo’ n’ te ne fott

DENARO: c’ stann

FORTUNA: t’adda ra’ ‘na mossa

Leone

Tè fatica tè, t’ stai a fa nu mazz tant. Fai buon, t’ ritrov tutt cos a po’ a chi t’ caca gliu cazz mo’ gli’ può manna affancul pe direttissima. Ma pe mo’ t’adda sta, fa finta r’ nient, abbozza. Avoglia a levà ca vreccia ra’ le scarp

AMORE: Stai copert

DENARO: S’accumula

FORTUNA: C’ si quas arrivat

Vergine

Che caratter r’ merda che tiè. T’ muzzicas pur nu vracc se n’zapess ch è gliu tije. T’adda rasserenà. L’ sapemm che so nu paj r’ann, o r’ decenn, che l’ cos n’vann tant buon. Fuss che fuss che stu 2024 t’ purtass ca soddisfazion’? C’adda pruvà. Po’ pulizz

AMORE: Semp pegg

DENARO: T’ stai a fa gli cunt

FORTUNA: fatt truvà

Bilancia

C’ stai a penzà, a ripenzà. Ma che c’ tiè rent a chella capoccia? Nu burdell. Ma rent agliu burdell c’ sta nu sacc r’ robba interessant. T’adda sul fermà e fa gliu punt prima che mann tutt a puttan. Ce la può fa bilancì, chess è cert

AMORE: t’ si annamurat

DENARO: t’ c’ stai a ammalà

FORTUNA: E’ nel caos

Scorpione

Che t’ s’ po’ ric? Si nu burdell addaver. Cientmila penzier, nu milion r’ cacament r’ cazz. Vuless verè l’ cos fatt a nu ciert mod, ma n’c va ‘ingarbizia. Mo’ però s’adda capiì se vuò vatt per sfiz alla cecata, o se vuò vatt mirat. Chess sul tu lo può sapè

AMORE: N’tiè cervella

DENARO: periodi oscuri prima r’ la luce

FORTUNA: statt accuort a n’n vatt pur a chella

Sagittario

Ma chi t’arriva sagittà, quann è tiemp r’ fest si gliù prim a t’accuncià quatt ova rent agli piatt. E fai buon, che se n’ci penz tu, chi cazz c’adda penzà. Però n’ t scurdass r’ gliamic, che po’ addivient n’omm r’ merda. Mo’ vè pasquetta e già t’immagin, a quatt r’ baston satr satr

AMORE: tiè nu solletichin

DENARO: mitt man a sta saccocc

FORTUNA: T’ stai a verè gli cazz tuoij

Capricorno

Che tiè ‘ncapa. Stai penzieros assai, ce la tiè cu caccrun, n’ t tornan gli cunt. Te l’hann mai ritt che si nu poc malament? Magar n’ lo vuò fa appost, ma si nu poc cazz’ncul. T’adda sta calm, adda sorride alla gent se vuò sorris. Mo’ chiama chell’amic che si maletrattat e offri nu cazz r’ cafè

AMORE: Sta là

DENARO: offri nu paij r’ cafè

FORTUNA: E si nu poc malament

Acquario

N’eur pe ogni penzier tuo e fusser tutt milionar. Si annamurat r’ la vita, stai sempa sognà a uocch arrapert, che ‘mmidia acquà. Ma po’ rent tiè pur tu cacche mal penzier che n’ vuò ric. Piglia nu poc r’ tiemp pe te e vatt a fa na camminata a sul a sul, tiè bisogn

AMORE: Si nu peluche

DENARO: accatt’t na pagnuttella

FORTUNA: N’ ti convinc

Pesci

Vhe t’ha succiess? Stai a spiccà r’ vendetta? Ra te sto sentiment n’ me l’aspettav, n’è cosa p’ te pesciolì, po’ fa uaj. Se ce la tiè co caccrun pe caccosa, riccell. Nu paj r’ vafangul e po’ torna a ess gliu pazzaglion che si semp, n’ne val la pena

AMORE: T’ si pres na pausa

DENARO: Tiè ancora caccusarella r’arretrat ra saldà

FORTUNA: stavota n’ ne tiè assai

Lascia un commento